Algemeen

 
 

De proeftuin Blauwe Zorg

De proeftuin Blauwe Zorg richt zich op een tweetal pijlers:

  • Pijler 1: Aanpassingen in de organisatie van zorg;
  • Pijler 2: Gedragsverandering bij zorgaanbieders en patiënten

Een van deze pijlers (soms beide) staat altijd centraal in de Blauwe Zorg-interventies die ontwikkeld zijn/worden sinds 2013. De eerste pijler bestaat uit een aantal interventies dat als doel heeft conform triple aim de zorg doelmatiger te maken. De terreinen waar deze interventies zich op richten zijn farmacie, medisch specialistische inzet, verwijzen naar vervolgzorg, GGZ, Ketenzorg en de gemeentelijke decentralisaties. In deze projecten is de focus gelegd op het opnieuw inrichten van zorgprocessen.

Pijler twee van Blauwe Zorg richt zich op de cultuurverandering in de regio die moet plaatsvinden op drie niveaus: bij de bestuurder/manager, bij de professional en bij de zorgvrager. Het project Blauwe Zorg in de Wijk richt zich in het bijzonder op het in gang zetten van deze gedragsverandering op alle niveaus (bestuurder tot patiënt).