Alliantie Santé

 
 

Achtergrond

De zorgaanbieders in de regio Zuid-Limburg zijn zich er van bewust, dat goede, toegankelijke en betaalbare zorg alleen op lange termijn geleverd kan worden in samenwerking tussen burgers, aanbieders en financiers.

Op 19 september 2013 hebben zij daarom hun gezamenlijke intenties vastgelegd in het Manifest Santé. Zij willen in dit perspectief de beschikbare middelen voor Gezondheid en Zorg zo goed en effectief mogelijk inzetten.

Het manifest is ondertekend door de Gemeente Maastricht, GGD Zuid-Limburg, Burgerkracht Limburg, Maastricht University, Maastricht UMC+, Mondriaan GGZ,  ZIO, VGZ, en Envida. Klik hier voor het Manifest Santé. Klik hier voor het Manifest Santé.

 

Interventie:

ZO! naar een Zorgvuldige Zorgoverdracht

Aanleiding project ZO! naar een Zorgvuldige Overdracht
Zorgvuldige overdracht van patiënten bij verwijzing, opname en ontslag in de zorgketen is, zeker in het licht van de veranderingen die op dit moment in de zorg plaatsvinden, van essentieel belang.

De opnameduur van een patiënt in het ziekenhuis neemt steeds verder af. Patiënten liggen steeds korter in het ziekenhuis, waardoor het herstel steeds vaker moet plaatsvinden na ontslag uit het ziekenhuis. Steeds vaker zal dit verder herstel thuis plaatsvinden (al dan niet met aanvullende zorg), of in een herstelkliniek of verpleeghuis.

Een zorgvuldige overdracht bij verwijzing, opname en ontslag wordt door deze ontwikkelingen een steeds belangrijker onderdeel van het zorgproces. Dit geldt met name voor patiënten in een kwetsbare positie, die veelal met meerdere zorginstellingen te maken krijgen. Ondanks afspraken en goede intenties geven zowel patiënten als zorgverleners aan dat er in de praktijk te vaak dingen misgaan.

Daarnaast is het belangrijk dat de beschikbare middelen voor gezondheid en zorg zo goed en effectief mogelijk worden besteed. Kwaliteit en betaalbaarheid van zorg en welzijn is zowel voor de patiënt als voor de financiers (zorgverzekeraars, gemeenten) van belang. Het is overigens geen doel op zich om besparingen op de kosten van overdracht binnen de zorgketen te realiseren.   

Ambitie project ZO!
‘Ervoor zorgen dat alle burgers in Maastricht-Heuvelland kunnen rekenen op een ‘zorgvuldige overdracht’bij alle stappen in de keten van en naar professionals en instellingen in Maastricht-Heuvelland.’

 

Interventie:

Organisatie transmurale zorgketens

Bestuurlijke centralisatie van de transmurale zorgketens/-netwerken  is een belangrijk thema voor de Alliantie Santé.

In de huidige situatie functioneren de zorgketens/netwerken los van elkaar. De drie transmurale zorgketens/netwerken hebben elk hun eigen doelstelling, werkzaamheden, organisatiestructuur en P&C Cyclus. Elke keten heeft zijn eigen stuurgroep, elke keten heeft een coördinator.

Behalve bestuurlijke samenwerking is het belangrijk dat de ketens ook inhoudelijk meer met elkaar afstemmen en samenwerken.

 

Interventie

Regiovisie Ouderenzorg

‘Eenvoudig als het kan, bijzonder als het moet’: dit advies staat centraal in de Regiovisie Ouderenzorg die op verzoek van de Alliantie Santé is ontwikkeld. Samen willen de convenantpartners ZIO, Maastricht UMC+, Envida, Mosae Zorggroep en de gemeente Maastricht de zorg voor ouderen in Maastricht en het Heuvelland beter stroomlijnen. Een efficiënt ingericht zorglandschap voor ouderen moet de kosten van de vergrijzing sturen en beheersbaar houden. 

Publicaties Alliantie Santé

 

Contact

Nicole Maraite
Coördinator Alliantie Santé Maastricht-Heuvelland

T: 043 - 387 14 89
M: 06 - 15 11 41 40
E: nicole.maraite@mumc.nl