Basisprincipes

 
 

Duurzaamheid binnen de gezondheidszorg

Blauwe Zorg is geen project, maar veel meer een beweging, een gedachtengoed. Het heet Blauwe Zorg omdat we ons hebben laten inspireren door het milieu waar een term als groene stroom ons duidelijk heeft gemaakt wat duurzaamheid is en die duurzaamheid willen we in Blauwe Zorg binnen de gezondheidszorg bewerkstelligen. Hoe houden we de zorg nou voor iedereen toegankelijk, niet alleen nu maar ook in de toekomst? En dan niet door minder zorg te leveren, maar door met name de zorg op een andere manier in te richten

De proeftuin Blauwe Zorg heeft een tweetal pijlers.


Pijler 1:

Aanpassingen in de organisatie van zorg

De eerste pijler van Blauwe Zorg bestaat uit een aantal interventies dat als doel heeft conform triple aim de zorg doelmatiger te maken. De terreinen waar deze interventies zich op richten zijn farmacie, medisch specialistische inzet, verwijzen naar vervolgzorg, GGZ , ketenzorg en de gemeentelijke decentralisaties.

Deze thema’s zijn een logisch gevolg van de analyse waar de grootste zorgkosten zich bevinden. Per thema zijn interventies gestart die verder op deze website beschreven staan. Belangrijk uitgangspunt bij deze thema’s is dat  wordt geprobeerd met name de zorg anders in te richten en pas in mindere mate, de zorg te verminderen. Er zijn talloze voorbeelden te bedenken, die te maken hebben met zorg die wellicht niet meer hoeft te worden verleend. Maar in de projecten is de focus gelegd op het opnieuw inrichten van zorgprocessen.


Pijler 2:

Gedragsverandering bij zorgaanbieders en patiënten

Pijler twee van Blauwe Zorg richt zich op de cultuurverandering in de regio die moet plaatsvinden op drie niveaus: bij de bestuurder/manager, bij de professional en bij de zorgvrager. Het besef van bestuur, management en professional dat het traditionele afwachtende beleid met uitsluitend verantwoordelijkheid voor het eigen stukje zorg, dient om te slaan in een actief opvolgbeleid met een even grote verantwoordelijkheid bij alle zorgverleners voor de hele populatie. 

Hoe deze mentaliteits- en uiteindelijke gedragsverandering te bewerkstelligen is bij deze groepen zien we bij het milieu. We zijn er in geslaagd om producenten en consumenten anders te laten omgaan met duurzame omgang met het milieu (zoals “groene stroom”). Daar kunnen we van leren. Zorgverleners moeten samen verantwoordelijk zijn voor een zorgorganisatie, die efficiënt is ingericht. Ook de patiënt als zorgvrager zal in de beweging moeten worden meegenomen en meer begrip en inzicht moeten krijgen in de eigen rol en verantwoordelijkheid. Het project Blauwe Zorg in de Wijk richt zich in het bijzonder op het in gang zetten van deze gedragsverandering op alle niveaus (bestuurder tot patiënt).