Farmacie

 


“Door apothekers dichter bij de huisarts te positioneren, kun je de kwaliteit van de farmaceutische zorg verbeteren, en gezamenlijk de krachten bundelen om tussen eerste en tweede lijn sluitende afspraken te maken. Op die manier kun je geld besparen door zorg efficiënter te organiseren en doelmatiger voor te schrijven”.
 

Achtergrond

De regio Maastricht-Heuvelland behoort tot de duurste regio’s in Nederland op het gebied van geneesmiddelenkosten. Zowel in de aard als de omvang van de voorgeschreven geneesmiddelen, is Zuid-Limburg duurder dan andere regio’s. Een tweetal interventies is tot nog toe hierop ingezet. 

 

Interventie:

Verlagen van het percentage dure cholesterolverlagers

De eerste interventie op het gebied van farmacie is gericht op het verlagen van het percentage dure cholesterolverlagers. De startsituatie in 2013 kende een percentage van 25,3% van de patiënten dat een dure cholesterolverlager gebruikte. De interventie om dit percentage te verminderen was gericht op een intensivering van de samenwerking tussen huisartsen en apothekers.

De apotheker droeg patiënten aan met een duur geneesmiddel en in nauw overleg met de huisarts werd bepaald bij welke patiënt een medische reden voor het middel bestond en welke patiënt voor substitutie in aanmerking kwamen. In gezamenlijkheid werden patiënten vervolgens benaderd voor omzetting. Deze interventie leverde in 2015 een daling op van 25,3% tot 18,1% duurdere middelen (28% van de patiënten werd omgezet); een daling die zich nog steeds voortzet. Een tweede effect was dat dit project de samenwerking tussen huisartsen en apothekers bevorderde. 

Betrokken organisaties
Huisartsen (RHZ), ZIO, Zorgverzekeraar VGZ, Provincie Limburg, Huis voor de Zorg, apothekers in Maastricht, Maastricht UMC+.

› Publicaties Blauwe Zorg ‘Farmacie’

 

Interventie:

Opstellen longformularium

Een tweede interventie richt zich op de geneesmiddelen die gebruikt worden bij patiënten met COPD en/of Astma.  In de regio Maastricht en Heuvelland hebben de longartsen, huisartsen, zorgverzekeraar VGZ en de apothekers medio 2016 een longformularium samengesteld waarin uitsluitend medicamenten staan die voldoen aan een aantal kwaliteitseisen én waarvan de inkoopprijs concurrerend is. Aanleiding was de gezamenlijke constatering dat er vele verschillende middelen op de markt zijn met een grote diversiteit aan met name de devices voor toediening. Een kleiner formularium dat alle therapeutische opties dekt, heeft als voordeel dat in de instructie van praktijkverpleegkundigen en apothekersassistenten meer eenduidigheid komt. Een tweede voordeel is dat zo’n formularium er toe leidt dat het middel én het device dat de dokter voorschrijft en de patiënt uitlegt, ook daadwerkelijk het middel en device is, dat de patiënt uiteindelijk mee naar huis krijgt. Tenslotte biedt een voorkeursformularium de mogelijkheid om in samenwerking met de verzekeraar, te komen tot een inkooptraject, hetgeen de kosten naar beneden heeft gebracht.  

Het opstellen van een longformularium met daarin voorkeursmedicatie geselecteerd op kwaliteit én prijs is nieuw in Nederland. Het formularium is richtinggevend bedoeld, geldt voor volwassen patiënten waarbij voor het eerst longmedicatie wordt voorgeschreven en voor patiënten bij wie de voorschrijver van mening is dat de bestaande medicatie gewijzigd dient te worden. Voor patiënten die bij VGZ verzekerd zijn valt de inhalatiemedicatie die opgenomen is in het formularium buiten het eigen risico. De voorschrijver is te allen tijde vrij om andere keuzes te maken als dat in het belang van de patiënt wordt geacht. Er is geen verplichting verbonden aan dit formularium. Wel zal er na verloop van tijd informatieve spiegelinformatie worden verschaft.

Betrokken organisaties
Huisartsen (RHZ), ZIO, Zorgverzekeraar VGZ, Provincie Limburg, Huis voor de Zorg, apothekers in Maastricht, Maastricht UMC+ . De aanpak wordt geëvalueerd door het Huis voor de Zorg, ondersteund door de Universiteit Maastricht. De pilot wordt gefinancierd door eerstelijns innovatiegelden (VEZN).

Documenten

› Publicaties Farmacie

 

Contact

Ingeborg Wijnands
Senior beleidsadviseur ZIO

Judith Hazelzet
Medewerker chronische zorg ZIO

T: 043 - 350 69 25
E: i.wijnands@zio.nl

T: 043 - 350 69 16
E: j.hazelzet@zio.nl