Medisch specialistische inzet/Stadspoli

 
 
 

“Als een huisarts moeite heeft met het stellen van een diagnose of bijvoorbeeld een wratje niet helemaal vertrouwt, kan hij de patiënt doorsturen naar de specialist op de Stadspoli. In vier van de vijf gevallen blijkt doorverwijzing naar het ziekenhuis dan niet nodig. De patiënt krijgt een medicijn, het ontstoken oor wordt doorgeprikt of hij wordt met een diagnose terugverwezen naar de huisarts”.
 

Achtergrond

Sinds de jarig tachtig is in Maastricht en omgeving de “Carrousel Gezamenlijk Consult” succesvol geïmplementeerd. Het is een model waarin een specialist van Maastricht UMC+ zo’n 8 keer per jaar met 3 á 4 huisartsen samen patiënten ziet in de huisartsenpraktijk die normaliter verwezen zouden worden nar het ziekenhuis. Dit gezamenlijk consult leert de huisarts wat hij/zij kan doen bij deze patiënt.  De huisartsen in de regio Maastricht-Heuvelland worden voor de duur van één jaar gekoppeld aan een bepaald specialisme van het Maastricht UMC+ jaar; na dat jaar wordt van specialisme gewisseld. Dit model bevordert de samenwerking èn bevordert de deskundigheid van huisartsen. Meer informatie treft u hier aan.

Het is vanzelfsprekend dat in deze opzet geen grote groepen patiënten worden gezien.  Een meta-analyse over de jaren leerde, dat na afloop van zo’n gezamenlijk consult, de specialist in slechts 15% van de casus, de patiënt verwees naar de tweede lijn. In de andere gevallen was de huisarts in staat met het advies van de specialist, de patiënt zelfstandig verder te behandelen.

Met dit gegeven hebben we het model doorontwikkeld naar een model waarin ook grote groepen patiënten kunnen worden gezien en dat naast het gezamenlijk consult functioneert.

Dit nieuwe model is door ZIO, de RHZ-huisartsen en Maastricht UMC+  in 2013 en 2014 in een pilot vormgegeven waarbij specialisten in de huisartsenpraktijk spreekuur deden. In dit geval zonder de aanwezigheid van de huisarts, maar nadrukkelijk in de rol van adviseur. Na slechts één consult moest de specialist de huisarts advies geven over verdere behandeling, hetgeen kon bestaan uit een verwijzing naar de tweede lijn. Deze pilot leerde ons dat ook nu in ongeveer 75% van de casussen, de specialist een advies kon geven aan de huisarts, waarmee de huisarts de verdere behandeling zelfstandig kon voortzetten. Verder bleek dat dit model enkel succesvol kan zijn indien de specialist een gevuld spreekuur heeft. Tot slot we op allerlei praktische bezwaren te stuitten. 
De slotsom was dat deze voorziening onder de naam “Stadspoli” is ingevoerd op twee onafhankelijke locaties in twee Maastrichtse wijken. Dus niet binnen het ziekenhuis en niet in de huisartsenpraktijk.

 

Interventie:

Stadspoli

De Stadspoli is een nieuwe, snelle en minder dure vorm van zorg die de patiënten uit Maastricht-Heuvelland sinds 2014 wordt aangeboden door Maastricht UMC+ en de huisartsen in de regio. De Stadspoli is op twee locaties in Maastricht gevestigd, buiten de muren van het ziekenhuis. In de Stadspoli zijn de specialisten van het Maastricht UMC+ aanwezig voor een raadgevend consult op verzoek van de eigen huisarts. De specialist biedt na een, in principe éénmalig consult met zeer beperkte diagnostiek (alleen huisartsgeneeskundige diagnostiek), advies aan de huisarts.

De twee Stadspoli’s in Maastricht zijn opgezet om het beroep op de (dure) specialistische zorg in het academisch ziekenhuis te verminderen . Uit de eerdere pilots in de regio (zie achtergrond) is gebleken dat het niet altijd nodig is om naar het ziekenhuis te gaan om goede zorg te ontvangen. Soms kan één antwoord van een specialist op een vraag van de huisarts al voldoende zijn om een verwijzing naar het ziekenhuis te voorkomen. Bovendien blijken dure diagnostische en/of therapeutische middelen niet altijd nodig.

Het consult bij de specialist op de Stadpoli heeft voor de patiënt als voordeel dat dit consult niet onder het eigen risico valt.  Dit is met de zorgverzekeraars overeengekomen. Bovendien is de Stadspoli een minder klinische omgeving dan het ziekenhuis en kan de patiënt meestal snel een afspraak maken bij een specialist.

Patiënten kunnen met een verwijzing van hun huisarts terecht bij de volgende specialismen:

 • CVA nazorg
 • Dermatologie
 • Gynaecologie
 • Interne geneeskunde
 • KNO
 • Neurologie
 • Oogheelkunde
 • Orthopedie
 • Reumatologie
 • Urologie
 • Seksuologie (alleen via een verwijzing vanuit de ketenzorg)
 • Rugpoli

Betrokken organisaties
ZIO, Maastricht UMC+, Zorgverzekeraar VGZ, Huis voor de Zorg, huisartsen (RHZ). De Stadspoli wordt bestuurlijk vormgegeven vanuit een stichting waarin ZIO en Maastricht UMC+ als gelijke partners participeren. Vanuit de universiteit Maastricht wordt dit model door twee promovendi nauwgezet onderzocht op effecten op kwaliteit, klantbeleving en kosten.

› Publicaties over de Stadspoli

 

Contact

Véronique Frijns
Manager Stadspoli

 

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Stadspoli.