WMO spoedprocedure van start in de wijken

De WMO spoedprocedure geeft gemandateerde zorgverleners (oa huisarts en wijkverpleegkundige) in de vier wijken de mogelijkheid om bij acute situaties vormen van WMO in te zetten. Op 7 mei 2018 vond een bijeenkomst plaats met een instructie voor Wmo zorgaanbieders in deze wijken. Ook de gemandateerde zorgverleners zijn geïnstrueerd. Startdatum is 1 juni 2018, de proef wordt gemonitord en loopt tot december 2018.

ACHTERGROND

Uit de aangeleverde casussen uit het casussenboek kwam naar voren dat bij verschillende situaties een Wmo-spoedprocedure gemist wordt. Daardoor sluit de zorg niet aan bij de vraag van de burger, wordt ondersteuning te laat ingezet, verloopt het herstel trager en wordt meer stress bij de burger veroorzaakt. Met een aantal beroepskrachten zijn de casussen rondom Wmo-spoedprocedures doorgenomen en uitgezocht hoe dat anders had kunnen verlopen als een Wmo-spoedprocedure voor handen was. De werkgroep kwam er achter dat er een Wmo spoedprocedure hulp bij het huishouden bestond, alleen waren de beroepskrachten niet op de hoogte van deze procedure. De werkgroep heeft een voorstel gemaakt om in acute situaties direct de juiste WMO-zorg in te zetten.

OM WELKE ZORG GAAT HET?

De spoedprocedure is alleen bedoeld voor levensbedreigende en acute situaties die betrekking hebben op somatische en psychische problemen, zoals het wegvallen van het netwerk/mantelzorg. Dan kan middels deze procedure direct de juiste ondersteuning ingezet worden door een aantal gemandateerde beroepskrachten. 
Deze Wmo-spoedprocedure is van toepassing voor:

 • Hulp bij het huishouden (incl. maaltijdvoorziening)
 • Begeleiding (individueel en groep)
 • Dagbesteding en vervoer. 

WELKE BEROEPSKRACHTEN KRIJGEN MANDAAT OM DE WMO-SPOEDPROCEDURE IN TE ZETTEN?

 • Wijkverpleegkundigen werkzaam in de vier pilotwijken;
 • Trajectbegeleiders dementie werkzaam in de vier pilotwijken
 • Huisartsen werkzaam in de vier pilotwijken;
 • Praktijkondersteuners huisartsen werkzaam in de vier pilotwijken.

VERWACHTE VOORDELEN

 • De beroepskracht die vaak bij acute situaties betrokken is, beoordeelt de situatie en sluit aan bij de behoefte van de (hulp)vrager;
 • Er speelt geen verschil van inzicht meer waardoor zorg sneller ingezet kan worden;
 • Zorg en ondersteuning worden passender;
 • Er wordt voorkomen dat problemen verergeren;
 • De (hulp) vrager kan sneller terug naar huis vanuit een opname;
 • Er wordt voorkomen dat de (hulp) vrager niet in de thuissituatie kan verblijven;
 • De Wmo hoeft niet meer binnen twee dagen een huisbezoek af te leggen bij levensbedreigende situaties;
 • De Wmo gaat achteraf toetsen of inderdaad de juiste zorg is ingezet;
 • Zorgaanbieder heeft geen financieel risico bij de inzet van zorg.

EVALUATIE

De stappen die vermeld staan bij uitleg procedure worden gedurende een proefperiode gemonitord en indien nodig bijgesteld. Na deze proefperiode  worden alle bevinden aan het Dagelijks Bestuur voorgelegd en gekeken of deze procedure stedelijk kan worden geïmplementeerd.
Het voorstel past in het gedachtengoed van Blauwe Zorg in de wijk, onderdeel professional aan zet. 

MEER INFORMATIE:

 • Beknopte samenvatting klik hier.
 • Voorstel werkwijze Wmo spoedprocedure, klik hier
 • Achtergrond informatie van de werkgroep spoedprocedure, klik hier

Contactpersoon:
Bianca Vaessen
Procescoördinator transformatie sociaal domein, Gemeente Maastricht
Programmateam Blauwe Zorg in de wijk
T: 043 - 350 41 04  
E: bianca.vaessen@maastricht.nl

 

foto wmo spoed.jpg