Verbinding eerstelijnszorg en gemeentelijk domein

 
 

Achtergrond

Binnen de proeftuin Blauwe Zorg staan de gemeentelijke decentralisaties benoemd als één van de speerpunten van ontwikkeling. Per 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de financiering en contractering van alle vormen van zorg voor minderjarigen. In de nieuwe Jeugdwet (ingangsdatum 1 januari 2015) staat dat de huisarts rechtstreeks kan verwijzen naar al deze vormen van jeugdzorg. Daarnaast is in het kader van de WMO steeds meer overleg nodig tussen de eerste lijn en gemeente vanwege de overheveling van zorg naar de WMO vanuit de AWBZ. Om duidelijkheid te krijgen over hoe de verwijzingen vanuit de eerstelijn verlopen naar de gemeente (en vice versa)  en om de burgers in Maastricht-Heuvelland goed te kunnen helpen wordt  samenwerking tussen eerste lijn en de gemeente (Jeugd, Wmo) steeds belangrijker.

Daarom vindt sinds 2014 regelmatig overleg plaats tussen huisartsen, ZIO -beleidsmedewerkers, gemeentelijke beleidsmedewerkers en teammanagers in de gemeenten Eijsden-Margraten, Meerssen, Maastricht en Valkenburg aan de Geul. De input van deze gesprekken én de resultaten van een vragenlijst over de samenwerking tussen huisartsen en gemeenten, die is ingevuld door 28 huisartsen uit de regio, hebben geleid tot een tweetal (lopende) interventies. 

 

Interventie:

Bruggen slaan tussen eerste lijn en gemeenten

Samen met de RHZ-huisartsen heeft ZIO in 2015  een visie ontwikkeld rondom de positionering van de huisartsen in de regio bij de inrichting van de gemeentelijke stelselwijzigingen. Deze visie is vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering van de RHZ van 1 december 2015 en onder de aandacht gebracht bij o.a. de gemeenten. In 2015 en voorjaar 2016 is door ZIO, RHZ-huisartsen en gemeenten in samenwerking met de Limburgse huisartsenorganisaties en de Kring Limburg (LHV), een “Aanvraagformulier medische informatie” ontwikkeld. In dit formulier wordt alleen relevante medische informatie gevraagd door de gemeente aan de huisarts en is inclusief toestemmingsverklaring van de patiënt. Dit uit het oogpunt van het beroepsgeheim huisarts , transparantie voor alle partijen en efficiënt werken.

Op verzoek van de huisartsen in de regio heeft  ZIO in 2014/2015 met de gemeenten afgesproken om WMO/Jeugd-contactpersonen te benoemen per praktijk. De meeste contactpersonen hebben in 2015 de praktijk bezocht voor een kennismakingsgesprek.

ZIO krijgt steeds vaker signalen binnen dat verschillende organisaties in Maastricht-Heuvelland willen gaan werken met een ICT-systeem voor multidisciplinaire samenwerking en digitale informatie-uitwisseling. We zien deze beweging/behoefte binnen de gemeentelijke sociale teams, binnen de werkgroep Keten Kwetsbare Ouderen, de  werkgroep CVA en ook binnen de ketenzorg dementie wordt deze behoefte zichtbaar. Om te voorkomen dat een wildgroei ontstaat in de regio in dergelijke tools, en uiteindelijk door de verschillende partijen verschillende systemen worden gebruikt (die onderling niet op elkaar aansluiten), zal in 2016 in samenwerking met huisartsen en zorgpartners een advies geformuleerd welk systeem (vanuit huisartsenperspectief) het meest geschikt lijkt. De bedoeling is om dit uiteindelijk gedragen te krijgen door alle deelnemers aan de Alliantie Santé.

Betrokken organisaties
Huisartsen (RHZ), ZIO, gemeente Maastricht, gemeente Eijsden-Margraten, gemeente Valkenburg en gemeente Meerssen, Zorgverzekeraar VGZ, Envida, GGD ZL.

Financiers
De pilot wordt gefinancierd door VEZN, versterking Eerstelijn Zuid Nederland.

Documenten

Publicaties over “Verbinding eerstelijnszorg en gemeentelijk domein”

 

Interventie:

Inzet POH Jeugd als linkin pin tussen huisarts en gemeente

De gemeenten in Maastricht-Heuvelland constateerden dat in 2015 het merendeel van de verwijzingen naar Jeugd GGZ plaatsvindt door de huisartsen en dat de doorverwijzing naar GGZ in Maastricht-Heuvelland relatief hoog is (in vergelijking met de rest van Nederland). Gemeenten vroegen ZIO en de huisartsen om nader overleg hierover.

Tijdens gesprekken met huisartsen, gemeente en ZIO bleek dat het voor huisartsen nog steeds onduidelijk is/was waarvoor het Sociaal Team/Team Jeugd erbij gehaald zou kunnen worden. Geconstateerd werd dat de afstemming tussen huisartsenpraktijk en Sociaal Team/Team Jeugd om een extra inspanning vraagt.

Met drie gemeenten, Valkenburg, Eijsden-Margraten en Maastricht, is daarom overeengekomen in 2016 om  de integrale aanpak bij de zorg voor kinderen en jeugdigen te versterken door de inzet van een POH Jeugd per huisartsenpraktijk/op de Stadspoli in deze gemeenten. De inzet POH Jeugd wordt gefinancierd door de gemeenten. De POH Jeugd voert zijn of haar taken uit onder eindverantwoordelijkheid van de betrokken huisarts. De bedoeling is dat de POH Jeugd een brug slaat tussen de gezinnen, het Sociaal Team van de gemeente, zorgverleners en álle huisartsen. Hij/zij is een belangrijke schakel tussen alle instanties en hun diverse werkwijzen. Hij/zij laat zorgaanbieders en huisartsen een kijkje in elkaars keuken nemen, wat leidt tot meer begrip en betere samenwerking. De inzet van de POH-Jeugd duurt vooralsnog twee jaar (t/m najaar 2018). Daarna bekijken we of deze pilot succesvol was en of we hiermee doorgaan. 

Betrokken organisaties
Huisartsen (RHZ), ZIO, Praktijkondersteuner Jeugd, gemeente Maastricht, gemeente Eijsden-Margraten, gemeente Valkenburg en Zorgverzekeraar VGZ.

Documenten
Nog erop zetten

› Publicaties over “Verbinding eerstelijnszorg en gemeentelijk domein”

 

Contact

Ingeborg Wijnands
Senior beleidsadviseur ZIO

T: 043 - 350 69 25
E: i.wijnands@zio.nl


Sanny Stauder
Beleidsmedewerker jeugd en  gemeentelijke ontwikkelingen

M: 06 - 40 15 15 91
E: s.stauder@zio.nl