Blauwe GGZ

 


“Blauwe GGZ richt zich op de psychische zorg binnen Blauwe Zorg en heeft als focus het psychisch welbevinden van mensen te vergroten. De cliënt en zijn psychologische vraag staan hierbij centraal”. 
 

Blauwe GGZ

 

 

 

 

 

 

KE9A5885.JPG

Het uitgangspunt van de huisartsgeneeskundige GGZ is om zoveel mogelijk GGZ problematiek te voorkomen, vroegtijdig te signaleren, waar mogelijk mensen te behandelen en waar nodig te ondersteunen.
Het doel vanuit de Blauwe GGZ is om mensen met psychische hulpvragen vanuit het concept Positieve Gezondheid (Huber) te helpen zich zo goed mogelijk te kunnen aanpassen en een eigen regie te voeren in het licht van de uitdagingen van het leven.

De kernwaarde van de huisartsgeneeskunde is al jaren het bieden van generalistische, persoonsgerichte en continue zorg (dit is reeds 60 jaar geleden in de basis zo geformuleerd tijdens de Woudschoten-conferentie). Door de jaren heen is er veel veranderd in de huisartsgeneeskunde. Taken zijn veranderd, nieuwe collega’s hebben hun intrede gedaan in de huisartsenprakrijk.
Eén van die nieuwe collega’s in de huisartsenpraktijk is de POH-GGZ.
De POH-GGZ heeft oog voor psychische klachten waar een cliënt zich mee presenteert. De aandacht gaat uit naar veroorzakende en/of in stand houdende factoren en/of factoren die zouden kunnen helpen bij het verhelpen van het probleem op (psycho)sociaal vlak, lichamelijke klachten, dagbesteding en zingeving. De nieuwe en expliciete manier van aandacht voor alle gezondheidsgebieden, maakt dat begeleiding van cliënten door de POH-GGZ efficiënter en effectiever past binnen de doelstelling van de huisartsgeneeskundige GGZ.

Tegelijkertijd is in meer recente jaren de focus van geestelijke gezondheidszorg meer komen te liggen op het thuis houden van de cliënt, daarmee wordt de rol van huisartsen steeds belangrijker. Huisartsen melden dat de complexiteit van de GGZ-problematiek groter wordt. Dit heeft gevolgen voor de wijze waarop de huisarts zijn/haar werk uitvoert. Om de huisarts optimaal te ondersteunen, hebben we een aantal interventies georganiseerd

 

Interventie:

POH GGZ en Positieve Gezondheid

 

 

 

 

 

 

G2HP1706080298.jpg

 

 

 

In de regio Maastricht Heuvelland is in 2016 in samenwerking met alle praktijkondersteuners geestelijke gezondheidszorg ofwel POH GGZ, gekomen tot inhoudelijke uitwerking en implementatie van Positieve Gezondheid zoals ontwikkeld door Machteld Huber.
Gezamenlijk is er een vorm gevonden waarin Positieve Gezondheid in de dagelijkse praktijk toepasbaar is.
De kernwaarde van de huisartsgeneeskunde is het bieden van generalistische, persoonsgerichte en continue zorg. Daarbij heeft de POH GGZ oog voor psychische klachten waar een cliënt zich mee presenteert. Hierbij is oog voor veroorzakende en/of in stand houdende factoren en/of factoren die zouden kunnen helpen bij het verhelpen van het probleem op (psycho)sociaal vlak, lichamelijke klachten, dagbesteding en zingeving. De behandeling duidelijk afgebakend door wat er mogelijk is binnen de huisartsgeneeskunde.

Positieve Gezondheid, in de vorm van de definitie en de uitwerking daarvan in de het Spinnenweb, sluit naadloos aan bij deze kernwaarde en taakstelling voor de POH GGZ binnen de huisartsgeneeskunde. Het gebruik van het Spinnenweb is niet meer dan het formeel vastleggen van de thema’s die altijd worden besproken. Echter, de nieuwe en expliciete manier van vastleggen, maakt dat begeleiding van cliënten door de POH GGZ efficiënter en effectiever kan worden vormgegeven.

De eerste resultaten zijn positief:

  • in bijna de helft van de intakes gebruikt de POH GGZ positieve gezondheid;
  • met wat aanpassingen lijkt positieve gezondheid ook goed toepasbaar bij kinderen;
  • de POH-GGZ zijn sterk betrokken bij de inhoudelijke invulling van hun werk en de wijze waarop positieve gezondheid in de dagelijkse praktijk gebruikt kan worden.

Betrokken organisaties
POH GGZ, ZIO, Zorgverzekeraar VGZ.

Documenten
Folder Positieve Gezondheid in de huisartsenpraktijk, november 2017

‘Positieve Gezondheid als ondersteuning voor werkzaamheden POH-GGZ’
ZIO, juli 2016

Publicaties over Blauwe GGZ

 

Interventie:

Session Rating Scale evaluatie-instrument POH GGZ

Kwaliteit van de geboden hulpverlening is een belangrijk aandachtspunt binnen Blauwe Zorg. Daarom wordt naast de toepassing van positieve gezondheid door de POH-GGZ, vanaf medio 2016 gebruik gemaakt van de Session Rating Scale (SRS).

De Session Rating Scale is een instrument om een cliënt te stimuleren direct de kwaliteit van de geleverde hulpverlening te evalueren. Door middel van vijf vragen wordt de cliënt gevraagd de uitkomst van het gesprek te beoordelen. Deze vragen hebben betrekking op de relatie, de doelen en onderwerpen, aanpak en werkwijze en een algemene beoordeling.
Op deze manier is de kwaliteit van de geleverde hulpverlening zeer persoonsgericht en wordt de cliënt gestimuleerd zelf actief mee te denken over het verloop van de hulpverlening. Dit past binnen de gedachte dat een cliënt zo veel mogelijk moet worden gestimuleerd zelf regie te voeren over zijn gezondheid.

Verwacht wordt dat dit leidt tot effectieve en efficiënte zorg. De eerste resultaten zijn medio 2018 beschikbaar. 

Betrokken organisaties
POH GGZ, Zorgverzekeraar VGZ.

› Publicaties over Blauwe GGZ

 

Interventie

Project Blauwe GGZ

 

 

 

 

Vanuit Blauwe GGZ en De Nieuwe GGZ wordt door ZIO met zorgaanbieders, gemeente, zorgverzekeraar VGZ en patiëntenvertegenwoordiging gewerkt aan een wijkgerichte aanpak van psychische problemen. De aanpak van milde tot ernstige psychische problemen krijgt meer een lokaal karakter waarbij het rapport van de commissie Dannenberg een belangrijke leidraad is: opname is een onderbreking van een primair ambulante begeleiding (zo veel mogelijk in de eigen woonsituatie).

Deze oplossing is alleen te realiseren als er intensief samen gewerkt wordt tussen verschillende organisaties. Op 22 november 2017 hebben tien organisaties in de regio een convenant ondertekend waarin zij de ambitie uitspreken om in de komende jaren de doelstellingen zoals die geformuleerd zijn in De Nieuwe GGZ te realiseren.

Gezamenlijk wordt er gewerkt aan een aantal innovaties in de wijze waarop GGZ wordt aangeboden. De innovaties hebben betrekking op het betrekken van het netwerk rond een zorgvrager, het faciliteren van een nauwere samenwerking tussen verschillende echelons (en financieringsstromen) en het organiseren van de best passende zorg (waarbij over- en onderverzorging wordt vermeden). Tevens wordt er gekeken naar de inzet en beschikbaarheid van ervaringsdeskundigheid.

Er worden twee fases onderscheiden:

Fase 1: De voorbereiding
Tijdens deze fase worden plannen uitgewerkt en teams geformeerd die, verbonden aan de twee huisartsenpraktijken in de wijken, in de wijk op een andere manier zorg bij psychische problemen verzorgen.
Er worden twee typen teams onderscheiden:

Type 1:  Dit is een team bestaande uit ervaringsdeskundigen.
Dit unieke team bestaat uit vier ED van ten minste drie verschillende organisaties (Leger des Heils, Levanto en Mondriaan). Zij leggen verantwoording binnen de projectstructuur af en zijn daarmee een integraal onderdeel van het project. Zij gaan als kwartiermakers vanaf medio Q1 van 2018 aan de slag. Zij krijgen de opdracht om op te halen welke organisaties en personen wat doen in de wijk, waar de hulpvragen (op alle gebieden) zitten en daar passend aanbod bij te ontwikkelen vanuit ervaringsdeskundigheid (dus gericht op herstel).

Type 2: Twee GGZ-teams van professionals voor in totaal vier wijken.
Deze teams doen intakes, consultaties en op termijn steeds meer behandeling op wijkniveau. De teams bestaan uit professionals van verschillende GGZ-instellingen en lijken daarmee ook voor een deel op de Sociale Teams: net als bij de Sociale Teams zal het GGZ-team bestaan uit professionals uit verschillende organisaties. We verwachten dat in een GGZ-team gaan participeren: een psychiater, een SPV-er, een gedragswetenschapper (GZ-psycholoog, Psychotherapeut of Klinisch Psycholoog), de POH-GGZ en een ervaringsdeskundige.

Ook inhoudelijk wordt een zorgvuldige werkwijze geborgd. Dit wordt gedaan door een alle professionals in de wijk te scholen op het gebruik van Positieve Gezondheid. Daarnaast worden er netwerkbijeenkomsten georganiseerd waarbij professionals elkaar kunnen ontmoeten, leren kennen en elkaar op basis daarvan ook beter kunnen vinden.

Tot slot is er gewerkt aan het opstellen van een inhoudelijke werkwijze op basis waarvan alle professionals die informatie verzamelen van een hulpvrager die in de nieuwe werkwijze van belang is. Daarbij is gebruik gemaakt van 1 Gezin, 1 Plan. Dit heeft geresulteerd in MIJN PLAN waarin een zo volledig mogelijk overzicht van de situatie van de vrager gemaakt wordt en met hem/haar gekeken wordt naar het best passende aanbod. Daarbij is Positieve Gezondheid wederom een belangrijke onderlegger en wordt de vrager in zijn context bevraagd opdat er geen onnodige exclusie van belangrijke omgevingsfactoren plaatsvindt.

Fase 2: De feitelijke herinrichting van het zorgproces
Ook dit gebeurt stapsgewijs:

  • Vanaf de winter van 2017 wordt het team ED gevormd. In de winter vinden daarvoor selectiegesprekken plaats. Vanaf maart  2018 verwachten we dit team in de wijk actief te kunnen laten zijn. Exacte activiteiten zullen vorm krijgen in de wijk.
  • Vanaf januari 2018 vinden in de twee huisartspraktijken in de wijken multidisciplinaire overleggen (MDO’s) plaats. Deze MDO’s bestaan uit de huisarts, zijn POH-GGZ, de psychiater van het FACT-team, een SPV-er, een maatschappelijk werker of wijkverpleegkundige en een psychotherapeut. Op termijn willen we onderzoeken of hier ook een ervaringsdeskundige bij aan kan sluiten. Gezamenlijk lopen zij de casuïstiek uit de praktijk door en kijken gezamenlijk naar wat dit betekent voor de vraag naar GGZ-begeleiding in het individuele geval. Op basis van die individuele casuïstiek wordt gekeken naar het scheppen van aanbod op wijkniveau.
  • Vanaf medio februari/maart 2018 zal een GGZ-team worden gevormd, waar de in het MDO gesignaleerde behoefte kan worden gerealiseerd. Aanvankelijk zal dit beperkt zijn, maar in de loop van het jaar verwachten we dat de vraag naar activiteiten van dit team toe zal nemen. Zij zullen dan naast consultaties en intakes in toenemende mate ook (kortdurende) behandeling en begeleiding doen. Dit kan ook nog gevolgen hebben voor de exacte samenstelling van het GGZ-team.

Betrokken organisaties
Mondriaan, Virenze, Levanto, ZIO, Maastricht UMC+, Zuyderland Medisch Centrum,  Zorgverzekeraar VGZ, Gemeente Maastricht, Trajekt, Platform OGGZ, Leger des Heils, Psy-Zorg (vrijgevestigden).

› Publicaties over Blauwe GGZ

 

Contact

Bart Bongers
Manager GGZ bij ZIO

T: 043-3506984
M: 06-41855224
E: b.bongers@zio.nl