Proef Krachtenbundeling Malberg: een white-labeled team van professionals van start

De pilot ‘Blauwe zorg in de wijk’ heeft bestuurders in Maastricht-Heuvelland geïnspireerd om in Maastricht (Malberg, Oud-Caberg, Boschpoort en Bosscherveld) als proef te gaan werken met een white-labeld team dat bestaat uit medewerkers vanuit alle deelnemende organisaties. Het gaat om twaalf organisaties die betrokken zijn bij zorg en welzijn in deze buurten die op maandag 15 april j.l. hun handtekening hieronder hebben gezet.

Krachtenbundeling is een proef om zorg en welzijn in de wijk beter te organiseren, tegen lagere kosten én met een betere gezondheid als gevolg. In plaats van een focus op zorg, gaan we naar aandacht voor leven. Goed wonen, leren, werken, en vrije tijd doorbrengen.
 
Team
De organisaties die hun krachten gebundeld hebben in het project, vormen samen een nieuw team in bovenstaande buurten. Dit team is opgebouwd uit medewerkers vanuit alle deelnemende organisaties. Andere zorgverleners, zoals de huisarts, zorgknooppunten op scholen en de wijkagent, staan in directe verbinding met het team. Zo biedt het team begeleiding op de verschillende leefgebieden; wonen, leren, werken, en vrije tijd.

Op maat helpen
Paul Schefman (bestuurder Levanto) legt uit: ‘In de proef in Malberg bundelen gemeente Maastricht, welzijns- en zorgaanbieders gezamenlijk hun krachten om inwoners van Malberg met een ondersteuningsvraag op maat te helpen. Zij doen dit op basis van de principes van positieve gezondheid en op basis van wat ze in de Blauwe Zorg geleerd hebben.

Deze krachtenbundeling is erop gericht om een aantal effecten te realiseren: dat de burger eigenaar is van zijn traject en zelf bepaalt welke keuzes gemaakt worden, dat professionals doen wat nodig is en dit collectief doen waar mogelijk en individueel waar nodig, dat de professionals meer ruimte ervaren en minder regels om te doen wat nodig is en dat meer gezondheid geboden wordt voor minder geld.’

Vertrouwen in de professional
Wethouder Mara de Graaf (o.a. Wmo, Welzijn): ‘Met deze Krachtenbundeling vragen we onze zorgprofessionals in de buurt om, los van de belangen van de eigen organisaties, écht samen te werken om de buurtbewoners te helpen. Daarvoor krijgen ze ruimte en vertrouwen. Dat is nieuw, net zoals de brede samenstelling van het team. Zo blijven we gezamenlijk op zoek naar steeds betere manieren om onze inwoners met een hulpvraag te ondersteunen.

De twaalf organisaties die hun krachten bundelen: Trajekt, Levantogroep, Stichting Radar, Anacare, Youz, Kredietbank Limburg, Altracura, Xonar, Envida, Mee Zuid Limburg, ZIO Zorg in ontwikkeling en de gemeente Maastricht.

Meer informatie:
Bianca Vaessen (gemeente Maastricht) E: bianca.vaessen@maastricht.nl of
Sanny Stauder (ZIO) E: s.stauder@zio.nl

Groepsfoto professionals (foto: Aron Nijs)

Groepsfoto professionals (foto: Aron Nijs)

Voortgang onderzoek Blauwe zorg in de wijk

Het onderzoek naar de pilot Blauwe Zorg is volop in beweging! Dat blijkt uit de volgende berichten:

Study Design van wetenschappelijk onderzoek naar Blauwe zorg in de wijk gepubliceerd in BMC Public Health
Onderzoeker Sanne Grootjans heeft haar eerste artikel gepubliceerd in de prestigieuze journal ‘BMC Public Health’. In dit artikel staat de opzet van het wetenschappelijk onderzoek naar blauwe zorg in de wijk in detail beschreven. Veel leesplezier! https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-019-6551-5


Presentatie Citizen Science in Blauwe Zorg in de Wijk bij de Provincie Limburg en Provincie Groningen
Ine Hesdahl-de Jong en Sanne Grootjans van de Universiteit Maastricht hebben woensdag 27-3-2019 een presentatie over Citizen Science gegeven. Een delegatie van de Provincie Groningen was afgereisd naar het zuiden voor een werkbezoek bij de Provincie Limburg om geïnformeerd te worden over de beweging Limburg Positief Gezondheid. De delegatie was onder de indruk van de pilot Blauwe zorg in de wijk en het Citizen Science project.


Onderzoek blauwe zorg in de wijk gepresenteerd bij het International Conference of Integrated Care (ICIC 2019) in San Sebastian
Onderzoeker Sanne Grootjans van de Universiteit Maastricht heeft tijdens het ICIC congres een presentatie mogen geven over Citizen Science en Blauwe zorg in de wijk. Er was, zowel nationaal als internationaal, veel belangstelling voor blauwe zorg in de wijk.  Daarnaast heeft prof. Dirk Ruwaard met een delegatie van de Universiteit Maastricht een workshop gegeven over het evalueren van de resultaten van de anderhalvelijns zorg. Het was een leerzaam congres!

 

foto talk san sebastian.jpg

Project "Your coach next door" landelijk in het nieuws

Mooi deze aandacht voor Your Coach Next Door op NOS journaal! Deze leefstijl interventie in de wijk voor kinderen met overgewicht is ontwikkeld naar het voorbeeld van de aanpak van obesitas vanuit COACH in het MUMC+. Het maakt tevens onderdeel uit van 'Blauwe Zorg in de wijk' . Klik hier.
Voor meer informatie over het project in de pilot klik hier.

Contactpersoon:
Anita Vermeer, T: 046 - 850 55 02; M: 06 - 15 86 13 91; E: anita.vermeer@ggdzl.nl

YCND overgewicht.jpg

Gezondheidsambassadeurs onderzoeken gezondheid in de buurt

Op donderdagmiddag 14 maart vond de afsluiting van de eerste fase van het project ‘Positieve Gezondheid in de wijk’ plaats. Binnen dit project onderzochten gezondheidsambassadeurs, 13 vrijwilligers uit Wyckerpoort, Wittenvrouwenveld, Nazareth en Limmel, de gezondheid van hun wijken. Zij overhandigden het verslag van het project aan wethouder Mara de Graaf (Wmo, Welzijn, Gezondheid en Diversiteit).

Het project had als doel om de kijk op gezondheid in de wijk te verbreden en om gegevens over gezondheid in de buurt te verzamelen. De deelnemers kregen een training over Positieve Gezondheid en over onderzoek doen in de buurt. Vervolgens interviewden zij 49 mensen en observeerden 50 situaties of mensen in de buurt.


Resultaten

Tijdens de bijeenkomst werden de onderzoeksresultaten toegelicht door Sanne Grootjans, onderzoeker van Maastricht University: “Er zijn diverse factoren naar boven gekomen die de Positieve Gezondheid van de wijk beïnvloeden. Een hele belangrijke factor blijkt het belang van onderlinge verbinding en sociale cohesie in de vier wijken.”

Verder benoemt de onderzoeker dat deze manier van onderzoek doen erg innovatief is voor Nederland. “Dit project is een vorm van ‘burgerwetenschap’, een ultieme manier om onderzoek te richten op waar het écht om draait, namelijk de inwoners zelf. De werkwijze – onderzoek vóór en door buurtbewoners – zien we nog niet vaak. Ik mag ons project en werkwijze daarom zelfs gaan toelichten om een congres in San Sebastian, Spanje. Maastricht kan dus wereldwijd een voorbeeld worden.”

Gezondheid bevorderd  

Deelname aan het project heeft ook positieve effecten voor de gezondheidsambassadeurs zelf. “De ervaren gezondheid van de deelnemers is toegenomen met 5 procent en hun veerkracht met 15 procent. Dat zijn mooie resultaten. We vonden het in dit project ook echt belangrijk om iets te ‘brengen’ naar buurt, in plaats van alleen maar te halen”, aldus Sanne Grootjans.

Na de toelichting van de onderzoeker nam wethouder Mara de Graaf het verslag van het project in ontvangst en reikte de deelnemers een certificaat uit. Ze prees de deelnemers: “De inzet van deze vrijwillige gezondheidsambassadeurs is een fantastisch geschenk aan de stad. Hun onderzoek levert zeer waardevolle kennis op. Daar gaan we mee aan de slag. Bovendien zijn ze echte ambassadeurs geworden van het thema gezondheid in hun buurt. Dat is precies waar een gezonde stad begint: bij de inwoners zelf.”

Het project ‘Positieve Gezondheid in de wijk’ is een samenwerking van de initiatiefnemers van ‘Blauwe Zorg in de Wijk’ (onder andere Universiteit Maastricht, GGD Zuid-Limburg en Gemeente Maastricht). Voor meer informatie over ‘Blauwe Zorg in de Wijk’, zie www.blauwezorgindewijk.nl. Voor meer informatie over “Positieve Gezondheid’, zie www.iph.nl.

Ook in Dagblad de Limburger werd aandacht besteed aan de Gezondheidsambassadeurs! Klik hier voor het artikel in Dagblad de Limburger op 15 maart j.l.

Contactpersoon:
Resi Penders T: 046 - 420 8024 ; M: 06 - 34576074; E: rpenders@zorgbelanglimburg.nl

Gezondheidsambassadeurs__LR_-41.jpg

Resultaten en oplossingen rondom casussenboek

Op 22 januari 2019 vonden de gesprektafels met zorgverleners uit de wijken plaats. Doel van deze bijeenkomst was om het casussenboek uit 2017 (zie hier) samen met de bevindingen van de werkgroep te bespreken .

De werkgroep had namelijk geconstateerd dat een aantal casussen door wijzigingen in processen etc. niet meer voor mag komen. Een andere bevinding van de werkgroep was dat de samenwerking en communicatie tussen professionals nog veel beter kan. Bij deze bijeenkomst waren vooral professionals uit het sociale domein aanwezig.

Vanuit de gesprekstafels zijn o.a. de volgende bevindingen aangegeven:

Casus 21 kan niet meer voorkomen. Door de POH-jeugd is er een goede verbinding tussen team jeugd en de huisartsenpraktijken. POH-jeugd neemt deel aan het casuïstiekoverleg van jeugd. De verbinding met het voorliggend veld kan wel nog versterkt worden.

Alle andere bevindingen uit de gesprekstafel hebben te maken met communicatie, samenwerking en attitude. Bevindingen die o.a. benoemd zijn:

 • Toch nog te weinig ontschotten tussen organisaties. Er is concurrentie tussen organisaties. De concurrentie wordt onderling niet ervaren binnen de sociale teams;

 • Communicatie tussen professionals kan beter, er gebeurt nu veel dubbel. Hulpverleners weten van elkaar niet wat ze doen;

 • Burgers geven aan behoefte te hebben aan 1 contactpersoon/aanspreekpunt om mee te sparren en niet steeds doorgestuurd van de een naar de ander;

 • Er is onvoldoende sprake van gelijkwaardigheid tussen de verschillende beroepsgroepen.

Mogelijke oplossingen die aangedragen zijn vanuit de gesprekstafels:

 • Het spreken van dezelfde taal.

 • Werkzaamheid in dezelfde indeling van de postcodegebieden. Dit zowel in het sociale team als in je eigen werkzaamheden.(baan)

 • Terug aar het kleinschalig werken, kleinere wijken.

 • De kloof tussen de communicatie en het begrip m.b.t. het niveau van de burger is soms groot. Dit anders aanvliegen door meer begrip en rust te tonen. Mensen reageren vaak uit een emotie en onmacht.

 • Verandering van mindset.

De aanwezigen hebben deze manier van bespreken als zeer prettig ervaren. Dat betekent dat er nog een keer een dergelijke bijeenkomst georganiseerd gaat worden. Verder wordt er gekeken welk vervolg gegeven kan worden aan de bevindingen en de aangedragen oplossingen. Wordt vervolgd.

Contactpersoon:
Bianca Vaessen, Programmaleider
T: 043 - 350 41 04  
E: bianca.vaessen@maastricht.nl

PHOTO-2019-01-24-12-00-41.jpg

Evaluatie Wmo Spoedprocedure

In juni 2018 is als project binnen de pilot Blauwe Zorg in de wijk, de Wmo spoedprocedure gestart. Doel van dit project was uitzoeken om bij levensbedreigende en acute situaties die betrekking hebben op somatische en psychische problemen als het wegvallen van het netwerk/mantelzorg, direct de juiste ondersteuning ingezet kan worden door een aantal geselecteerde beroepskrachten.

Om direct de juiste zorg in te kunnen zetten, kregen zowel huisartsen als wijkverpleegkundige het mandaat om deze procedure te hanteren. Duur van het project was 6 maanden. Vervolgens zou de inzet geëvalueerd worden.

De evaluatie is afgerond onder meer aan de hand van dit formulier. De procedure is geen enkele keer ingezet. Toch stellen de gemandateerde zorgverleners voor om de procedure te behouden en gemeente breed te implementeren. Voordat deze beslissing wordt genomen, vindt er een overleg plaats met de gemandateerden en de afdeling Wmo van de gemeente Maastricht om de bevindingen te bespreken.

Meer informatie
Bianca Vaessen, Programmaleider
T: 043 - 350 41 04  
E: bianca.vaessen@maastricht.nl

gerlachus2.jpg

eGPO van start bij twee huisartsenpraktijken en hun netwerk

Per 1-11-2018 zijn de huisartsen en wijkverpleegkundigen van Huisartsenpraktijk Maastricht Oost (Wittevrouwenveld-Wyckerpoort) en Huisartsenpraktijk Nazareth (Limmel-Nazareth) gestart met het gebruik van eGPO als ondersteunend middel binnen het project ‘Digitale Overlegtafel’. Het project dat als doel heeft de interprofessionele samenwerking te optimaliseren. Vanaf december 2018 zijn ook andere zorgpartners betrokken en dit aantal breidt zich steeds verder uit. Momenteel zijn er zo’n 20 zorgverleners die gebruik maken  van eGPO. Gaandeweg zullen meer zorgverleners worden betrokken zodat het netwerk rondom complexe patiënten volledig betrokken en geïnformeerd is.

Deze eerste fase van de pilot is erop gericht om patiënten te includeren en de betrokken zorgpartners uit te nodigen om deel te nemen aan de ‘Digitale Overlegtafel’ middels eGPO.
De eerste ervaringen vanuit de gebruikers zijn positief. Zo was de verwachting dat het invoeren van de gegevens van de betreffende patiënten en het aanmaken van een actieplan binnen eGPO tijdrovend zou zijn, echter blijkt dit in praktijk mee te vallen. “Het is zoals bij iedere nieuwe tool even wennen, maar als je het een paar keer hebt gedaan gaat het vanzelf”; aldus een van de deelnemende huisartsen. Het is wel zaak dat er zoveel mogelijk zorgverleners die betrokken zijn bij de ingevoerde patiënten mee gaan doen zodat het ook genoeg draagvlak krijgt!

 De komende tijd zullen meer zorgverleners benaderd worden om deel te nemen.

Meer informatie?
Jeroen Huijskens, Msc
Projectbegeleider ‘Digitale Overlegtafel’
j.huijskens@zio.nl
+316 12064819

Voor meer informatie over eGPO, klik hier.

egpo.png

Opdrachten uitgevoerd door studenten Zuyd Hogeschool

Studenten van de Zuyd Hogeschool hebben afgelopen half jaar vier opdrachten uitgevoerd in het kader van de pilot Blauwe zorg in de wijk. Dit is gedaan onder de naam “Architect in de wijk 2.0”.
Zij hebben:

 • wijkanalyses gemaakt van Limmel en Nazareth

 • een onderzoek gedaan naar hoe je "trots op Nazareth" kunt meten bij bewoners

 • de toegankelijkheid van Limmel en Nazareth onderzocht en

 • een onderzoek gedaan naar bestemmingsplan van Limmel (Hoolhoes en Campus).

Alle bevindingen worden momenteel in een rapport gebundeld!

Nu al geïnteresseerd in een van deze opdrachten? Stuur een mail naar g.smeets@zio.nl.


Overzicht huurwoningen wijk Limmel en hun coöperaties

Overzicht huurwoningen wijk Limmel en hun coöperaties

De Gezondheidsambassadeurs: 13 inwoners uit de Blauwe Zorg wijken delen ervaringen

Maandag 28 en dinsdag 29 januari j.l. zijn ‘de gezondheidsambassadeurs’ bestaande uit 13 inwoners uit Nazareth, Limmel, Wyckerpoort en Wittevrouwenveld in drie groepen weer bij elkaar gekomen om hun bevindingen met elkaar te delen.

Na twee trainingen in Positieve Gezondheid (in de wijk) zijn de ambassadeurs in december en januari op pad gegaan in hun eigen wijk om te kijken naar Positieve Gezondheid in de wijk.
Op dit moment worden de bevindingen nog verwerkt tot een mooi verslag.

Donderdag 14 maart a.s. laten de ambassadeurs hun bevindingen zien aan wethouder de Graaf – van Haasen tijdens een feestelijke afsluitende bijeenkomst.

Tree commnity with people.jpg

Doorlopend scholingen Positieve Gezondheid in Blauwe Zorg wijken

Voor medewerkers in de Blauwe Zorg wijken vinden er in het voorjaar van 2019 doorlopend scholingen Positieve Gezondheid plaats.  De trainingen (3 dagdelen) worden verzorgd door iPH gecertificeerde trainer Cisca van der Meijs (i.o.) en een team van ervaringsdeskundigen.

Primair zijn de trainingen voor beroepskrachten die in contact komen met patiënten/cliënten/bewoners uit de vier Maastrichtse Blauwe Zorg wijken: Wittevrouwenveld, Wyckerpoort, Nazareth, Limmel. Indien er plaats over is, kunnen ook andere beroepskrachten uit Maastricht of omstreken deelnemen.  

Na afronding van de scholing worden de beroepskrachten van de Blauwe Zorg wijken door een coach begeleid bij de implementatie  van de visie en methodiek in het dagelijks werk.

Voor actuele data en opgeven klik hier.  

Traiiner Cisca van der Meijs

Traiiner Cisca van der Meijs

Your coach next door: Naar een gezonde leefstijl van kinderen met overgewicht 

Anita Vreugdenhil, kinderarts van het MUMC+, geeft In een interview met blad Praktijk aan hoe zij samenwerkt aan een gezonde leefstijl van kinderen die al overgewicht hebben, maar nog niet obees zijn of gezondheidsklachten hebben. "Het netwerk van Blauwe Zorg in de wijk past ‘Your Coach Next Door’ als een jas. Naast zorgverleners die betrokken zijn bij Blauwe Zorg, nemen  ook partners als Maastricht Sport, MVV, de Tapijntuin en de Jumbo deel". Klik hier voor het artikel.

ANITA V.jpg

Filmpje Blauwe Zorg in de wijk!

Het Ministerie van VWS heeft in het kader van haar programma “Juiste Zorg op de Juiste Plek” in januari 2019 een filmpje gemaakt over onze pilot Blauwe zorg in de wijk. Dit korte filmpje gaat dienen als landelijk voorbeeld!

Aan het woord komen: Margo Quadvlieg (ervaringswerker), Sanny Stauder (coach Huishoudens), Roel Kramer (directeur Sociaal gemeente Maastricht) en Robert Willemsen (huisarts, praktijk Nazareth). Zij vertellen over hun ervaringen binnen de pilot Blauwe zorg in de wijk.

Bekijk het filmpje hier.

roel kramer.jpg

Gezinnen met veel zorg- en hulpverlening en hoge kosten wat kunnen we daarvan leren?

Dit artikel uit magazine Blauwe zorg geeft u een goede kijk op de stapeling van de zorg bij bepaalde gezinnen. De resultaten laten zien hoe hoog de kosten zijn en hoe gefragmenteerd de zorg is. En deze vier Maastrichtse gezinnen zijn geen uitzondering. De moeite waard voor iedereen om te lezen. Klik hier.

Figuur: Geïndiceerde ondersteuning per huishoudens (dit zijn er vier) vanuit het gemeentelijk Sociaal Domein. Bron. Arrangementenmonitor Maastricht 2018.

Figuur: Geïndiceerde ondersteuning per huishoudens (dit zijn er vier) vanuit het gemeentelijk Sociaal Domein. Bron. Arrangementenmonitor Maastricht 2018.