Even voorstellen: ons Programmateam

Het Programmateam ‘Blauwe zorg in de wijk’ stelt zich graag aan u voor. Vier medewerkers zijn actief bezig in dit team om samen met bewoners, beroepskrachten uit de wijken èn bestuurders de pilot vorm te geven. Binnen de pilot worden meerdere projecten uitgevoerd, waarbij altijd een van de teamleden betrokken is.

Anita Vermeer is senior beleidsadviseur bij de GGD Zuid Limburg. Vanuit haar functie bij de GGD is zij al vele jaren betrokken bij diverse wijkgerichte gezondheidsprogramma’s, eerst heel praktisch in de uitvoering en later als adviseur. Ook is Anita gepromoveerd op dit thema. In de pilot Blauwe Zorg in de wijk organiseert Anita alle Positieve Gezondheidsinitiatieven voor beroepskrachten. Zij denkt alle ingrediënten te hebben om gezondheid van bewoners te verbeteren, en dan niet alleen via traditionele leefstijlprojecten, maar vooral ook door de positie van bewoners en beroepskrachten te versterken en daarmee de zelfredzaamheid en kansen van mensen te vergroten.
Anita: “Ik geloof heel erg de combinatie tussen “echt kijken wat mensen zelf willen” en dat achter de schermen, over schotten heen, te realiseren". 

Bianca Vaessen is procescoördinator transformatie sociaal domein bij Gemeente Maastricht. Zij is nauw betrokken bij het Sociaal Team Wittevrouwenveld-Wyckerpoort en het Sociaal Team Nazareth Limmel. Bianca faciliteert en ondersteunt beide zelfsturende teams.
Bianca: “Binnen de pilot ben ik vooral bezig om samen met beroepskrachten de zorg aan burgers te verbeteren. Daarbij kijken we naar de vraagstukken en ervaringen van zowel burgers als beroepskrachten. We onderzoeken hoe we dat in de toekomst kunnen verbeteren. Mijn uitdaging is dat zowel burgers als beroepskrachten trots zijn dat de veranderingen door hun toedoen zijn ontstaan”.

Karenanna Knopper is adviseur bij Zorgbelang Limburg en volgt Johan Dinjens op. Zij richt zich vanuit deze hoedanigheid vooral op de burgers. In de pilot de Blauwe Wijk betekent dit dat we in directe verbinding staan met de bewoners van wijken en samen met hen een proces opstarten waarin we luisteren naar hun ervaringen op het gebied van zorg en welzijn. We inventariseren welke knelpunten en behoeftes er door hen worden gevoeld als ook hun ideeën/visie met betrekking tot de oplossing hiervan. Vanuit het gemeenschappelijke referentiekader Positieve Gezondheid (PG) ondersteunen wij hen in het bewustwordingsproces en monitoren we de ontwikkelingen in samenspraak met het programmateam Blauwe Wijk.
Karenanna: “Het doel is dat het proces zal bijdragen tot het vergroten van eigenaarschap, zelfregie en het claimen van hun positie in de ontwikkeling van (nieuwe of verbeterde) zorgconcepten.”

Ingeborg Wijnands is senior beleidsadviseur bij ZIO (Zorg in ontwikkeling). Ze heeft met name jaren gewerkt om het ouderenbeleid mee vorm te geven in de regio en de laatste jaren om de samenwerking tussen gemeenten (jeugd en WMO) en huisartsenpraktijken versterken. 
Ingeborg: “Ik zie de pilot als een kans om beroepskrachten (zorg/welzijn) in de wijken te ondersteunen en te faciliteren in een laagdrempelige, effectievesamenwerking met andere beroepskrachten en met de cliënt. In de hulpverlening bepalen deze beroepskrachten met de cliënt samen welke zorg/hulp in welke omvang nodig is. Er wordt uitgegaan van het functioneren van de cliënt èn dus niet van diagnose of indicatie. Om dit te kunnen realiseren maken we hierover afspraken met bestuurders en managers, zodat beroepskrachten ook professionele autonomie krijgen”.

pt.png

Meer informatie?
Op de website Blauwe zorg, treft u via deze link onze contactgegevens aan.