Project "Gezamenlijke aanpak huishoudens met hoge domeinoverstijgende kosten" van start

Een van de projecten binnen de pilot Blauwe Zorg in de wijk is gericht op huishoudens met hoge domeinoverstijgende kosten in de wijken Limmel, Nazareth, Wittevrouwenveld en/of Wyckerpoort. Het Dagelijks Bestuur heeft dit project onlangs geaccordeerd. Dit betekent dat we nu officieel aan de slag kunnen.

Wat willen we bereiken?
Het doel van dit project is om een werkwijze te ontwikkelen waarin een onafhankelijke coach samen met geselecteerde huishoudens én met de hulpverleners, een nieuw zorgplan maakt dat leidt tot een hogere ervaren kwaliteit van leven en zorg, zelfsturing en regie bij het huishouden en lagere kosten.
Als blijkt dat de toegepaste methodiek sterke aanwijzingen naar deze gewenste effecten laat zien, wordt in een vervolgproject onderzocht of deze methodiek overdraagbaar is aan de hulpverleners zelf.

Wie is de doelgroep?
Het gaat om een selectie van een 10-tal huishoudens in deze vier wijken die in hoge mate gebruik maken van zowel medische als maatschappelijke voorzieningen over meerdere domeinen. Dus huishoudens die gebruik make van zorgverzekeringwet, WMO, Jeugdhulp, Participatie en/of WLZ) incl schulden. Bij deze huishoudens vindt vaak stapeling van zorg/hulp plaats.

Hoe willen we dit aanpakken?

 • De coach die dit project gaat uitvoeren is Sanny Stauder. Zij gaat met de geselecteerde huishoudens in een aantal gespreksessies na wat op dit moment het belangrijkste probleem van het huishouden is en wat zij denken zelf nodig te hebben om dit (eerste) probleem aan te pakken?  Ze gebruikt hierbij het spinnenweb van Positieve Gezondheid.
 • Ze gaat in kaart brengen welke hulpverleners betrokken zijn bij het hele huishouden en met welke zorg/hulp. Bij deze gezinnen is het vaak voor de hulpverleners zelf en voor het huishouden ook niet duidelijk wie komt en wat doet.
 • Vervolgens gaat de coach een overzicht maken van de daadwerkelijke kosten die gemaakt worden.
 • De coach zal daarna, met de hulpverlener waarvan het huishouden zegt dat ze deze het meest nodig hebben, een zorgplan maken met de keuzes van het huishouden aan de hand van positieve gezondheid. In dit trajekt zal gebruik gemaakt worden van de kennis en expertise van de betrokken hulpverleners, waarbij we ons niet laten beperken door de opdracht van diens organisatie.

Wat willen we bereiken?

 • De kwaliteit van zorg zoals die door het huishouden wordt ervaren bij aanvang van de interventie is toegenomen na afloop van de interventie
 • Het inzicht van cliënt in eigen probleem en eigen kracht is toegenomen. T
 • De cliënt wordt tijdig toegeleid naar juiste hulp en/of ondersteuning om daarmee decompensatie en functieverlies te voorkomen.
 • Het aantal professionele zorg-/dienstverleners dat tegelijkertijd een burger ondersteunt wordt tot een minimum wordt beperkt.
 • Een reductie in de benodigde afstemming tussen de zorg-/dienstverleners die tegelijkertijd actief zijn voor burger.
 • Regie bij burger, meer inzet op eigen kracht; gedeelde verantwoordelijkheid van kosten
 • De kosten van de zorg- en dienstverlening zoals die bij het huishouden zijn bij aanvang van de interventie zijn met minimaal X% afgenomen na afloop van de interventie (wordt momenteel in een businesscase uitgewerkt) .

Het project wordt onderzocht
Project wordt gemonitord en geëvalueerd door UM en projectteam. Huishoudens en hulpverleners worden bevraagd. Er wordt per huishouden gekeken naar kosten per soort, verwachtte kosten per soort, ervaringen per soort, verwachte ervaringen per soort en die gaan we op een eindpunt opnieuw evalueren om te kijken of er een verandering heeft plaatsgevonden door de interventie.

Looptijd en fasering
De looptijd van het project is van 1 september 2017 t/m31-12-2018.
Op dit moment van het project zijn we op zoek naar ongeveer 10 huishoudens. Om een goede selectie te maken zullen we beroepskrachten in de wijken benaderen voor hun medewerking. Vervolgens zullen, na toestemming, van het huishouden zelf, de huishoudens benaderd worden voor deelname.

shutterstock_261293111.jpg

Meer informatie?
Heeft u vragen of wilt u meer informatie dan kunt u terecht bij Ingeborg Wijnands, seniorbeleidsmedewerker ZIO, 043-3506925/i.wijnandszio.nl of bij Sanny Stauder, coach,
M: 06-40151591 E: s.stauder@zio.nl.