Inzet van WMO-zorg bij acute situaties

Op 8 februari 2018 heeft het Dagelijks Bestuur ingestemd met het voorstel om in de vier buurten een Wmo-spoedprocedure te gaan inzetten. Het voorstel is door beroepskrachten uit deze vier buurten ontwikkeld.

Uit de aangeleverde casussen uit het casussenboek kwam naar voren dat bij verschillende situaties een Wmo-spoedprocedure gemist wordt. Daardoor sluit de zorg niet aan bij de vraag van de burger, wordt ondersteuning te laat ingezet, verloopt het herstel trager en wordt meer stress bij de burger veroorzaakt. Met een aantal beroepskrachten zijn de casussen rondom Wmo-spoedprocedures doorgenomen en uitgezocht hoe dat anders had kunnen verlopen als een Wmo-spoedprocedure voor handen was. De werkgroep kwam er achter dat er een Wmo spoedprocedure hulp bij het huishouden bestond, alleen waren de beroepskrachten niet op de hoogte van deze procedure. De werkgroep heeft een voorstel gemaakt om in acute situaties direct de juiste WMO-zorg in te zetten.

Om welke zorg gaat het?

In het kort is het voorstel dat bij levensbedreigende en acute situaties die betrekking hebben op somatische en psychische problemen, zoals het wegvallen van het netwerk/mantelzorg, direct de juiste ondersteuning ingezet kan worden door een aantal geselecteerde beroepskrachten.  Deze Wmo-spoedprocedure wordt van toepassing voor

 • Hulp bij het huishouden (incl. maaltijdvoorziening)
 • Begeleiding (individueel en groep)
 • Dagbesteding en vervoer. 

Welke beroepskrachten krijgen mandaat om de spoedprocedure in te zetten?

 • Wijkverpleegkundigen werkzaam in de vier pilotwijken.
 • Trajectbegeleider dementie;
 • Huisarts;
 • Praktijkondersteuner huisarts.

Verwachte voordelen

 • De beroepskracht die vaak bij acute situaties betrokken is, beoordeelt de situatie en sluit aan bij de behoefte van de (hulp)vrager;
 • Er speelt geen verschil van inzicht meer waardoor zorg sneller ingezet kan worden;
 • Zorg en ondersteuning worden passender
  - Er wordt voorkomen dat problemen verergeren;
  - De (hulp) vrager kan sneller terug naar huis vanuit een opname;
  - Er wordt voorkomen dat de (hulp) vrager niet in de thuissituatie kan verblijven.
 • De Wmo hoeft niet meer binnen twee dagen een huisbezoek af te leggen bij levensbedreigende situaties;
 • De Wmo hoeft niet meer binnen twee weken te beoordelen of er inderdaad sprake is van spoed;
 • De Wmo gaat achteraf toetsen of inderdaad de juiste zorg is ingezet;
 • Zorgaanbieder heeft geen financieel risico bij de inzet van zorg.

Implementatie

 • Alle gemandateerde beroepskrachten in de vier buurten krijgen binnenkort een korte instructie en een lijst van de gecontracteerde aanbieders per zorgsoort;
 • Alle beroepskrachten werkzaam in de vier buurten krijgen informatie via een bijeenkomst;
 • Aan de afdeling Wmo wordt gevraagd om de toetsing van deze procedure bij een paar Wmo consulenten te beleggen;
 • Alle gecontracteerde aanbieders die zorg leveren in de vier buurten, worden op korte termijn geïnstrueerd over deze proef voor de vier buurten.

Evaluatie

De stappen die vermeld staan bij uitleg procedure worden gedurende een proefperiode gemonitord en indien nodig bijgesteld. Na deze proefperiode  worden alle bevinden aan het Dagelijks Bestuur voorgelegd en gekeken of deze procedure stedelijk kan worden geïmplementeerd.
Het voorstel past in het gedachtengoed van Blauwe Zorg in de wijk, onderdeel professional aan zet. 
 

Meer informatie:

 • Beknopte samenvatting klik hier.
 • Voorstel werkwijze Wmo spoedprocedure, klik hier
 • Achtergrond informatie van de werkgroep spoedprocedure, klik hier

Contactpersoon: Bianca Vaessen
Procescoördinator transformatie sociaal domein, Gemeente Maastricht
Programmateam Blauwe Zorg in de wijk
T: 043 - 350 41 04  
E: bianca.vaessen@maastricht.nl

New York 2009 123.JPG